Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Komu przysługuje ulga

Koleje Śląskie honorują wszystkie ustawowe ulgi przysługujące pasażerom pociągów na podstawie ustaw. Czy masz do nich prawo? Sprawdź w poniższej tabeli:

Lp.

Uprawnieni do ulgi

Wymiar ulgi

na podstawie biletów:

jednorazowych

miesięcznych

1.

Dzieci do lat 4

100%

-

2.

Funkcjonariusze Straży Granicznej:

1)       umundurowani -- w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego,

2)       w czasie wykonywania czynności służbowych związanych
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym,

100%

-

3.

Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Służbie Celnej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 z poźn.zm.)

100%

-

4.

Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych

100%

-

5.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, w czasie wykonywana czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w środkach transportu zbiorowego

100%

-

6.

Przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych

95%

-

Przewodnikiem winna być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies-przewodnik

Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

Opiekunem winna być osoba pełnoletnia 

7.

Przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej
w poz. 13 lub 14

95%

-

8.

Osoby niewidome, jeśli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

93%

93%

9.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia -- wyłącznie przy przejazdach
z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny -- i z powrotem

78%

78%

10.

Jedno z rodziców lub opiekun (osoba pełnoletnia) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych -- wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 9

78%

-

11.

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby
w formach równorzędnych

78%

-

12.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

78%

-

13.

Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani
za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową)

78%

-

14.

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy
i niezdolnych do samodzielnej egzystencji

78%

-

15.

Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchacze kolegium pracowników służb społecznych

51%

51%

16.

Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia:

a)       obywatele polscy,

b)       obywatele Unii Europejskiej,

c)       członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej

51%

51%

17.

Doktoranci, do ukończenia 35 roku życia

51%

51%

18.

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy oraz członkowie Korpusu Weteranów Walk
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

51%

-

19.

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami
i inwalidami -- wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

51%

-

20.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych

49%

-

21.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy

37%

37%

22.

Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37%

37%

23.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

37%

-

24.

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -- publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

37%

49%

25.

Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane
są zasiłki rodzinne -- 2 przejazdy w roku

37%

-

26.

Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy

37%

-

27.

Weterani poszkodowani

37%

 

-

28.

Posiadacze ważnej Karty Polaka

37%

-

29.

Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny

37%

49%

30.

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych -- publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

33%

33%

31.

Nauczyciele akademiccy

33%

33%

Pliki do pobrania

USTAWOWE UPRAWNIENIA DO ULGI