Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Taryfa pomarańczowa

TEKST JEDNOLITY

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2016 r.

 

„TARYFA POMARAŃCZOWA"

ZASADY KORZYSTANIA ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH
DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW


§ 1. Rodzaje biletów

1. W ramach Taryfy Pomarańczowej ustala się następujące rodzaje biletów kolejowo - autobusowo - trolejbusowych:

1)  bilet pomarańczowy jednorazowy wg taryfy normalnej oraz wg ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, w zależności od indywidualnych uprawnień;

2)  bilet pomarańczowy imienny miesięczny wg taryfy normalnej oraz wg ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, w zależności od indywidualnych uprawnień.

2. Bilet (normalny i ulgowy) jednorazowy o nazwie „bilet pomarańczowy", ważny przez 90 minut, uprawniający do przejazdów w pociągach osobowych Kolei Śląskich na całej trasie w relacji Tychy Lodowisko - Katowice Szopienice Południowe lub Katowice Szopienice Południowe - Tychy Lodowisko oraz wszystkimi regularnymi liniami zwykłymi (z wyjątkiem linii przyspieszonych i dodatkowych) organizowanymi przez MZK w Tychach na terenie miasta Tychy.

3. Bilet imienny miesięczny o nazwie „bilet pomarańczowy" (normalny i ulgowy), uprawniający wskazaną osobę do przejazdów z dowolną ilością przesiadek w pociągach osobowych Kolei Śląskich na całej trasie w relacji Tychy Lodowisko - Katowice Szopienice Południowe lub Katowice Szopienice Południowe - Tychy Lodowisko oraz wszystkimi regularnymi liniami zwykłymi (z wyjątkiem linii przyspieszonych i dodatkowych), organizowanymi przez MZK w Tychach na terenie miasta Tychy.


§ 2. Zasady stosowania biletów

1. Ustala się następujące zasady stosowania jednorazowych biletów pomarańczowych:

1) termin przedsprzedaży jednorazowych „biletów pomarańczowych" wynosi maksymalnie 7 dni;

2) termin ważności jednorazowego „biletu pomarańczowego" rozpoczyna się od daty i godziny rozpoczęcia przejazdu wskazanej przez pasażera, w biletomacie, w punkcie odprawy* lub u personelu pokładowego w pociągu, a upływa po czasie, o którym mowa w § 1 ust. 2;

3) jednorazowy „bilet pomarańczowy" upoważnia pasażera do dokonywania przesiadek w trakcie podróży, przy czym łączny czas podróży nie może przekroczyć całkowitego czasu ważności biletu określonego w Taryfie Pomarańczowej;

4)  pasażer może zwrócić, w dowolnej kasie biletowej Kolei Śląskich prowadzących sprzedaż danego rodzaju biletów całkowicie niewykorzystany jednorazowy „bilet pomarańczowy":

a) przed rozpoczęciem terminu ważności określonego na bilecie;

b) po rozpoczęciu terminu ważności określonego na bilecie, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia tego terminu na bilecie, po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 6;

5) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu jednorazowego, choćby później podróżny bilet ten okazał;

2. Ustala się następujące zasady stosowania biletów pomarańczowych imiennych miesięcznych:

1)  termin przedsprzedaży „biletów pomarańczowych" imiennych miesięcznych wynosi maksymalnie 7 dni;

2) „bilet pomarańczowy" imienny miesięczny ważny jest od daty wydania lub daty wskazanej przez nabywcę;

3)  „bilet pomarańczowy" imienny miesięczny ważny jest na okres jednego miesiąca od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, np. od 27 lutego do 26 marca, od 1 grudnia do 31 grudnia;

4) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, albo niezwłocznie po nabyciu biletu w pociągu, właściciel zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały na bilecie (w miejscu na to przeznaczonym), swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzający jego tożsamość. Do przejazdów na podstawie „biletu pomarańczowego" imiennego miesięcznego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem tożsamości. Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej, jest nieważny;

5) pasażer może zwrócić, w kasach Kolei Śląskich prowadzących sprzedaż danego rodzaju biletów, zakupiony „bilet pomarańczowy"  imienny miesięczny:

a) przed rozpoczęciem terminu ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego;

b) po rozpoczęciu terminu ważności, za częściowo niewykorzystany, zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności, zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany, po potrąceniu od zwracanych należności 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 i 7;

6) potrącona kwota odstępnego nie może być wyższa niż 10% wartości najwyższej ceny biletu imiennego miesięcznego wg taryfy normalnej na przejazd „tam i z powrotem";

7) potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli:

a) na zasadzie wymiany podróżny zwraca bilet przed rozpoczęciem terminu jego ważności lub w terminie, o którym mowa w pkt 5 ppkt b oraz jednocześnie nabywa nowy bilet z nowym terminem ważności. Na zwracanym bilecie kasa Kolei Śląskich dokonuje adnotacji w brzmieniu „Wymiana biletu na bilet nr ...";

b) niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie przewoźnika;

3. „Bilet pomarańczowy" jednorazowy i imienny miesięczny uprawnia do przewozu bez opłaty:

1) jednej sztuki bagażu podręcznego - łatwe, przenośne rzeczy, które nie mogą powodować zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu, a także nie mogą narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia;

2) wózka dziecięcego, w którym przewożone jest dziecko;

3) jednej pary nart lub deski snowboardowej;

4) instrumentu muzycznego, sztalugi, dużej teczki rysunkowej, itp.;

5) wózka lub fotela inwalidzkiego, z którego korzysta w czasie podróży osoba niepełnosprawna;

4. Foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności - nie są dozwolone;

5. Za dokument przewozu zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony), zafoliowany, zagubiony lub skradziony, nie zwraca się zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania lub wskazania daty i miejsca zakupu, numeru dokumentu, itp;


§ 3. Przejazdy bezpłatne i ulgowe

1. Koleje Śląskie i MZK Tychy honorują wyłącznie te z wymienionych w niniejszym paragrafie dokumenty, które zostały wydane przez organa do tego uprawnione odrębnymi przepisami;

2. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, na podstawie biletu jednorazowego, posiadają posłowie na Sejm i senatorowie - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej i senatorskiej lub zaświadczenia o utraconej lub zniszczonej legitymacji - do dnia wydania jej duplikatu. Przejazd na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu RP odbywa się na podstawie zaświadczenia o wyborze wystawionego przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenia wydanego odpowiednio przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu;

3. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 100%, na podstawie biletu jednorazowego, posiadają:

1) dzieci do czwartego roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

2) funkcjonariusze Straży Granicznej:

a) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;

b) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającego podstawę prawną korzystania z ulgi wystawionego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub  komendanta ośrodka Straży Granicznej;

3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U.z 2013 r. poz. 1404 z późn. zm.) - na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego;

4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych - na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającego podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionego przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji;

5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej (ŻW) oraz wojskowych organów porządkowych w czasie wykonywania czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w pociągu - na podstawie:

a) legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej (ŻW) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionego przez Komendanta Głównego ŻW;

b)  legitymacji żołnierza zawodowego lub

c)  książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającego podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionego przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW. Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 100%);

4. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 95%, na podstawie biletu jednorazowego, posiadają:

1) opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - na podstawie jednego z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o którym mowa w ust. 8;

2) przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji albo za całkowicie niezdolną do pracy;

Opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej - osoba, która ukończyła 13 lat albo pies - przewodnik, na podstawie jednego z dokumentów osoby niewidomej, o których mowa w ust. 5 i ust. 9 pkt 6;

3) przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej ust. 6 pkt 6 i 7;

4) przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych:

a) uznanej za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji;

b) uznanej za osobę całkowicie niezdolną do pracy;

Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies - przewodnik, na podstawie biletu jednorazowego oraz legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, o której mowa ust. 6 pkt 8 i ust. 9 pkt 7.

5. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 93% posiadają:

osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do których należy zaliczyć osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji w stopniu znacznym i inwalidów I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy), na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego  oraz jednego z nw. dokumentów:

a) jeden z dokumentów, o którym mowa ust. 8 pkt 1 ppkt a-j, stwierdzający inwalidztwo I grupy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, albo

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

6. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 78% na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego, posiadają:

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia - wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, rehabilitacyjno - leczniczym oraz opiekuńczo - wychowawczym - na podstawie:

a) legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego;

b) legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych;

c) legitymacji szkolnej albo studenckiej wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;

2) dzieci i młodzież nieuczęszczający do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym - na podstawie:

a) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawionej przez uprawniony organ;

b) legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawionej przez uprawniony organ;

c) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

d) orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzającego częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne;

3)  jedno z rodziców lub opiekun (osoba pełnoletnia) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w pkt 1 i 2 - wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego oraz:

a) dokumentów dziecka określonych w pkt 1 i 2 jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

b) zaświadczenia wydanego przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo - wychowawczą, albo zaświadczenia (zawiadomienia, skierowania), o którym mowa w pkt 1 i 2 - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu;

4) żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych, tj. odbywający:

a)  zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Policji, Straży Granicznej w Biurze Ochrony Rządu;

b) służbę zastępczą;

c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. pobierający naukę w:

      - wyższej szkole wojskowej (podchorążowie);

      - szkole chorążych wojskowych (kadeci);

      - podoficerskiej szkole zawodowej (elewi)

      - orkiestrze;

d) zajęcia wojskowe (dot. studentów szkół morskich i akademii morskiej) lub przeszkolenie wojskowe;

e) ćwiczenia wojskowe na podstawie biletu jednorazowego wraz z wojskowym dokumentem osobistym (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej;

6)  inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową), na podstawie biletu jednorazowego oraz dokumentu uprawniającego do ulgi, tj. książki inwalidy wojennego wojskowego zawierającej wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, którą wydaje właściwy oddział ZUS;

7) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi: zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie biletu jednorazowego oraz dokumentu uprawniającego do ulgi, tj. legitymacji osoby represjonowanej zawierającej wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawionej przez organ rentowy;

8) cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, na podstawie biletu jednorazowego oraz dokumentu uprawniającego do ulgi, tj. legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy;

7. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 51%, posiadają:

1) studenci szkół wyższych - dziennych, wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 26 roku życia;

2) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - dziennych, wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 26 roku życia;

3) doktoranci - uczestnicy studiów doktoranckich - do ukończenia 35 roku życia, na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego oraz jednego z nw. dokumentów odpowiednio:

a) dla studentów - legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą;

b) dla słuchaczy kolegiów - legitymacja słuchacza kolegium;

c) dla doktorantów - legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio studenta, słuchacza, lub doktoranta, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach;

4)  studenci studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego oraz nw. dokumentów:

a) w przypadku obywateli polskich - legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;

b) w przypadku obywateli Unii Europejskiej - legitymacja studencka wydana przez polską szkołę albo międzynarodowa legitymacja studencka International Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu;

c) w przypadku członków rodziny obywatela Unii Europejskiej -- legitymacja studencka wydana przez polską szkołę albo międzynarodowa legitymacja studencka International Identity Card (ISIC) okazywana wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;

5) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi:

a) zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy;

b) kombatanci oraz inne osoby uprawnione - emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne;

c) wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie, w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostałe po kombatantach i innych osobach uprawnionych;

d) członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

na podstawie biletu jednorazowego oraz jednego z nw. dokumentów:

a) legitymacji osoby represjonowanej zawierającej wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wystawionej przez organ rentowy;

b) zaświadczenia i legitymacje wystawione przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg;

c) zaświadczenia i legitymacje wystawione przez:

    - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do dnia 1 sierpnia 1991 r.;

    - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów obowiązujących do dnia 30 stycznia 2002r., poświadczają one obecnie obowiązujące uprawnienia - do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu;

d) legitymacji Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

8. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 49%, posiadają:

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do których należy również zaliczyć osoby niepełnosprawne niezdolne do samodzielnej egzystencji w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy),  na podstawie biletu jednorazowego oraz jednego z nw. dokumentów:

a) wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów;

b) wypisu z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów;

c) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

d) orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

e) zaświadczenia ZUS, stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

f) wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji;

g) zaświadczenia KRUS, stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

h) legitymacji emeryta - rencisty policyjnego wydanej przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy MSWiA lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji;

i) legitymacji emeryta - rencisty wojskowego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji;

j) legitymacji emeryta - rencisty policyjnego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji;

k) legitymacji osoby niepełnosprawnej, stwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności, wystawionej przez uprawniony organ.

Dokumenty wskazane w pkt a-k okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;

9. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 37%, posiadają:

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, na podstawie biletu jednorazowego, oraz nw. dokumentów:

a) dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

b) zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;

c) legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (w relacjach innych niż wymienione w ust. 6 pkt 1-3);

2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie biletu jednorazowego z ulgą ustawową 37% i imiennego miesięcznego z ulgą ustawową 49%, oraz nw. dokumentów:

a) zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydanego przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne;

b) legitymacji szkolnej (w tym legitymacji dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - w relacjach innych niż określone w ust 6 pkt 1-2) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w tej legitymacji;

3) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2 przejazdy w roku kalendarzowym - na podstawie biletu jednorazowego, oraz nw. dokumentów:

a) zaświadczenia wydanego przez:

    - terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

    - regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność";

    - Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy";

    - Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność - 80";

    - wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.;

    - Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy";

    - zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych;

    - zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;

    - okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;

    - Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli;

    - Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki;

    - zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;

    - oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego;

    - terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;

dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji.

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

4) osoby niewidome uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy, do których należy również uznać osoby niepełnosprawne całkowicie niezdolne do pracy w stopniu umiarkowanym i inwalidę II grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy), na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego, oraz nw. dokumentów:

a) jednego z dokumentów, o którym mowa ust. 8 pkt 1 ppkt a-j, stwierdzających inwalidztwo II grupy albo całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo

b) legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawionego przez uprawniony organ.

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

5) cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy, na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego  oraz nw. dokumentów:

legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy, wystawionej przez organ rentowy.

6) inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy, na podstawie biletu jednorazowego oraz Książki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis odpowiednio o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów, albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

7) weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa na podstawie biletu jednorazowego oraz jednego z nw. dokumentów:

a) legitymacji weterana poszkodowanego;

b) legitymacji weterana poszkodowanego - funkcjonariusza;

c) legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

okazywana wraz z legitymacją emeryta - rencisty i dowodem tożsamości.

8) posiadacze ważnej Karty Polaka, na podstawie biletu jednorazowego oraz ważnej Karty Polaka;

9) rodzice lub małżonkowie rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny na podstawie biletu jednorazowego z ulgą ustawową 37% i imiennego miesięcznego z ulgą ustawową 49% wraz z ważną Kartą Dużej Rodziny okazywaną z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

10. Uprawnienia do przejazdów z ulgą 33%, posiadają:

1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego wraz z legitymacją służbową nauczyciela;

2) nauczyciele akademiccy, na podstawie biletu jednorazowego i imiennego miesięcznego oraz legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego.


§ 4. Postanowienia końcowe

1) Podróżny może przewieźć bagaż podręczny o wymiarach przekraczających normy określone w przepisach porządkowych, psa lub rower pod warunkiem, że zezwalają na to przepisy danego przewoźnika.

2) Pasażer zobowiązany jest zakupić osobno do każdego środka lokomocji bilet na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego, psa, roweru zgodnie z cennikiem usług przewozowych obowiązujących u danego przewoźnika.

3) W pociągach kursujących na odcinku Tychy Lodowisko - Katowice Szopienice Południowe - Tychy Lodowisko podróżny nie posiadający ważnego biletu na przejazd/przewóz, lub posiadający bilet nie zalegalizowany w punkcie odprawy, zobowiązany jest przed wejściem do pociągu lub natychmiast po wejściu zgłosić się do personelu pokładowego pociągu w celu nabycia/zalegalizowania biletu, a w przypadku nieobecności obsługi w tej części pociągu - oczekiwać na jej przybycie.
 W przeciwnym razie podróżny jest traktowany jak osoba jadąca bez ważnego biletu i wówczas - oprócz należności przewozowych - uiszcza opłatę dodatkową ustaloną na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabieranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

4) W taborze autobusowym i trolejbusowym dla taryfy pomarańczowej mają zastosowanie przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt bez ważnego biletu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, określone odrębnymi uchwałami Rady Miasta Tychy, natomiast w ramach połączeń kolejowych obowiązuje Rozporządzenie MI określone w pkt 4.

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami taryfowymi oferty - stosuje się odpowiednio postanowienia:

a) Taryfy przewozowej (TP-KŚ);

b) Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ).

6)   Zasady „Taryfy Pomarańczowej" wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


 

TABELE OPŁAT ZA BILETY POMARAŃCZOWE


Tabela 1. Bilety pomarańczowe jednorazowe

Obszar ważności

Według taryfy

Ceny biletów

Czas ważności biletu

Cena
brutto

PTU

Cena
netto

w złotych

Komunikacja kolejowa KŚ w relacji Tychy Lodowisko - Katowice Szopienice Południowe oraz zwykła komunikacja autobusowo - trolejbusowa MZK Tychy na terenie miasta Tychy

N

5,00

0,37

4,63

90 minut

33%

3,35

0,25

3,10

37%

3,15

0,23

2,92

49%

2,55

0,19

2,36

51%

2,45

0,18

2,27

78%

1,10

0,08

1,02

93%

0,35

0,03

0,32

95%

0,25

0,02

0,23

Tabela 2. Bilety pomarańczowe imienne miesięczne „tam i powrót"

Obszar ważności

Według taryfy

Ceny biletów

Cena
brutto

PTU

Cena
netto

w złotych

Komunikacja kolejowa KŚ w relacji Tychy Lodowisko - Katowice Szopienice Południowe oraz zwykła komunikacja autobusowo - trolejbusowa MZK Tychy na terenie miasta Tychy

N

130,00

9,63

120,37

33%

87,10

6,45

80,65

37%

81,90

6,07

75,83

49%

66,30

4,91

61,39

51%

63,70

4,72

58,98

78%

28,60

2,12

26,48

93%

9,10

0,67

8,43

 * punkt odprawy - Punkt Obsługi Pasażera KŚ, kasa biletowa KŚ lub podmiotu upoważnionego przez KŚ
do sprzedaży biletów (agenta), sprzedającego bilety na przejazd/przewóz wykonywany w pociągach KŚ.