Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Oferta specjalna dla przejazdów transgranicznych pomiędzy KŚ i ČD

Załącznik do Uchwały
Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Nr 472/2015 z dnia 03 listopada 2015 r.

  

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

 

Oferta specjalna
dla przejazdów transgranicznych

pomiędzy KŚ i ČD

  

Obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.


Koleje Śląskie Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 7

40-040 Katowice

 

Warunki taryfowe oferty specjalnej dla przejazdów transgranicznych pomiędzy KŚ i ČD

(obowiązują od 13 grudnia 2015 r.)


1.   Obszar ważności


Oferta obowiązuje we wszystkich pociągach KŚ -- ČD w klasie 2 na odcinku Chałupki -- Bohumin i z powrotem oraz na odcinku Cieszyn -- Český Těšin i z powrotem.

2.  Uprawnieni


1)     Bilet normalny wg oferty specjalnej może nabyć każda osoba.

2)     Bilet ulgowy wg oferty specjalnej jest wydawany dla dziecka w wieku 6 -- 15 lat.

3)     Dzieci do lat 6 przewożone są bezpłatnie.

3.   Warunki stosowania


1)     Bilet wydaje się na jednorazowy przejazd „tam" lub „tam i z powrotem".

2)     Bilet można nabyć:

 a)    KŚ -  w kasach KŚ z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży oraz w pociągu w relacji Chałupki -- Bohumin i z powrotem w dniu przejazdu u personelu pokładowego KŚ,

 b)    ČD - w kasach ČD z zachowaniem 60-dniowego terminu przedsprzedaży oraz w pociągu w relacji Český Těšin -- Cieszyn i z powrotem u drużyny konduktorskiej ČD.

3)     Na jednym bilecie można odprawić maksymalnie do 5 osób.

4)     Przejazdy osób wymienionych w ust. 2 pkt 2 odbywają się na podstawie:

 a)    biletu KŚ wraz z dokumentem potwierdzającym wiek dziecka,

 b)    biletu ČD oraz ustnej deklaracji o wieku dziecka.

5)     Przejazdy osób wymienionych w ust. 2 pkt 3 odbywają się:

 a)   w pociągu KŚ na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,

 b)   w pociągu ČD na podstawie ustnej deklaracji o wieku dziecka.

6)     Bilety na przewóz rowerów, psów i rzeczy wydawane są zgodnie z zasadami obowiązującymi u każdego z przewoźników.


4.    Termin obowiązywania


Bilet ważny jest:

1)     w jedną stronę do godz. 6:00 dnia następnego po dniu jego ważności,

2)     „tam i z powrotem" do godz. 24:00 dnia następnego po dniu oznaczonym na bilecie jako pierwszy dzień jego ważności.


5.    Opłaty


1)     Opłata za bilet, wystawiony zgodnie z ofertą specjalną jest zryczałtowana i wynosi:

 a)    w relacji Chałupki -- Bohumin:

 

 • za przejazd osoby dorosłej: 2,00 zł (przy zakupie w kasach i u personelu pokładowego KŚ), 16,00 CZK (przy zakupie w kasach ČD),
 • za przejazd dziecka w wieku 6-15 lat: 1,00 zł (przy zakupie w kasach i u personelu pokładowego KŚ), 8,00 CZK (przy zakupie w kasach ČD),

 

 b)    w relacji Cieszyn -- Český Těšin:

 

 • za przejazd osoby dorosłej: 16,00 CZK (przy zakupie w kasach i u drużyny konduktorskiej ČD), 2 zł (przy zakupie w kasach KŚ),
 • za przejazd dziecka w wieku 6-15 lat: 8,00 CZK (przy zakupie w kasach i u drużyny konduktorskiej ČD),  1 zł (przy zakupie w kasach KŚ).

 

2)     Cena biletu na przejazd „tam i z powrotem" stanowi dwukrotność ceny biletu na przejazd w jedną stronę.


6.    Zwrot/wymiana


1)     Zwrotu/wymiany biletów dokonuje tylko ten przewoźnik, który wydał dokument przewozu.

2)     W kasach KŚ zwrotu należności za niewykorzystany bilet z przyczyn leżących po stronie przewoźnika dokonuje się bez potrącenia odstępnego.

3)     Za przedłożony do zwrotu przed rozpoczęciem terminu ważności bilet, niewykorzystany z przyczyn leżących po stronie podróżnego zwrotu dokonuje się bez potrącenia odstępnego.

4)     Za przedłożony do zwrotu po rozpoczęciu terminu ważności bilet niewykorzystany z przyczyn leżących po stronie podróżnego nie dokonuje się zwrotu.

5)     Bilet (z wyjątkiem zakupionego w pociągu) można wymienić w kasach KŚ najpóźniej w pierwszym dniu jego ważności na inny bilet w tej samej relacji z innym dniem ważności.

6)     Przy dokonywaniu zwrotu/wymiany biletów KŚ należy stosować postanowienia RPO-KŚ w zakresie poświadczania biletów.


7.    Wzajemne honorowanie biletów KŚ i ČD


KŚ i ČD wzajemnie honorują następujące rodzaje biletów:

1)     bilety KŚ honorowane w klasie 2 wszystkich pociągów uruchamianych przez ČD na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego:

 

 • bilet sieciowy imienny dobowy.

 

Bilet ważny jest 24 godziny licząc od określonej na nim godziny zakupu lub wskazanej przez nabywcę i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach KŚ w terminie ważności wskazanym na bilecie. Do przejazdów
na podstawie biletu sieciowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane (imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość) zostały na nim zamieszczone.

 

 • bilet „SilesiaWeekend" wydany w relacji od lub do stacji Chałupki oraz od lub do stacji Cieszyn.

 

Bilety „SilesiaWeekend" wydaje się na przejazd wszystkimi pociągami KŚ:

 a)  w jedną stronę -- z ulgą 15%,

 b)  w kierunku „tam i z powrotem" -- z ulgą 20%, jeżeli przejazd „tam" i przejazd „z powrotem" odbywa się tą samą drogą, na podstawie biletu wydanego na jednym blankiecie.

Przejazd na podstawie biletu w jedną stronę lub w kierunku „tam" dla biletu „tam i z powrotem" należy rozpocząć wyłącznie w:

 a)    dzień roboczy poprzedzający bezpośrednio kolejno po sobie następujące dni wolne od pracy -- nie wcześniej jednak niż od godz. 18.00,

 b)    dzień wolny od pracy.

Najpóźniej do godz. 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych od pracy, musi być ukończony:

 a)    przejazd powrotny na podstawie biletu na przejazd „tam i z powrotem",

 b)    przejazd „tam" na podstawie biletu na odległość powyżej 100 km, jeżeli drugi dzień ważności biletu jest dniem roboczym.

 

Termin ważności biletu „SilesiaWeekend":

 a)    w jedną stronę -- wynosi 1 lub 2 dni, w zależności od odległości (1 dzień do 100 km, 2 dni -- powyżej 100 km).

 b)    na przejazd „tam i z powrotem" -- uzależniony jest od liczby dni wolnych od pracy.

Każdą sobotę traktuje się jak dzień wolny od pracy.

Bilet powinien być zaopatrzony w nadruk o treści: „SilesiaWeekend".

Bilety na przewóz roweru do biletów na przejazd z ww. ofert wydawane są zgodnie z warunkami krajowymi i honorowane wraz z biletem na przejazd.

2)     bilety KŚ wydane w relacjach od lub do stacji Chałupki oraz od lub do stacji Cieszyn honorowane na odcinkach granicznych Chałupki -- Bohumin i Cieszyn - Český Těšin:

 

 • Bilet „Rodzinny".

 

Bilet uprawnia do przejazdu od 2 do 6 osób, w tym co najwyżej dwóch osób dorosłych i co najmniej jednego dziecka do ukończenia 16 roku życia, podróżujących wspólnie w tej samej relacji, z ulgą 30%, we wszystkich pociągach KŚ w jedną stronę lub „tam i z powrotem". Dzieci do ukończenia 16 roku życia mogą skorzystać z indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych.

Bilet powinien być zaopatrzony w nadruk o treści: „RODZINNY".

 

 • Bilet „SENIOR 65+".

 

Bilet na przejazd jednorazowy „SENIOR 65+" uprawnia osoby, które ukończyły 65 lat do przejazdu z ulgą 30% w jedną stronę lub „tam i z powrotem". Bilety ważne są we wszystkich pociągach KŚ i zaopatrzone są w nadruk o treści; „Senior 65+".

Bilety na przewóz roweru do biletów na przejazd z ww. ofert wydawane są zgodnie z warunkami krajowymi i honorowane wraz z biletem na przejazd.

3)     bilety  ČD honorowane we wszystkich pociągach uruchamianych przez KŚ :

 

 • Weekendowy bilet grupowy + Polska.

 

Bilet ten jest ważny w sobotę lub w niedzielę, zawsze do godz. 24:00 danego dnia.
Bilet może być wydany maksymalnie dla 5 podróżnych, przy czym max. dla 2 podróżnych w wieku powyżej 15 lat. Bilet jest ważny w Czechach we wszystkich pociągach ČD osobowych i przyspieszonych w klasie 2, na wskazanym obszarze zgodnie z wariantem określonym na bilecie (wariant sieciowy lub regionalny).

Do przewozu roweru wydawany jest: Weekendowy bilet grupowy + Polska kolo/rower.

 

 • Bilet całodobowy + Polska.

 

Bilet jest ważny 1 dzień, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Z biletu może skorzystać tylko jedna osoba, bez względu na wiek. Bilet jest ważny w Czechach we wszystkich pociągach ČD osobowych i przyspieszonych w klasie 2, na wskazanym obszarze zgodnie z wariantem określonym na bilecie (wariant sieciowy lub regionalny).

Do przewozu roweru wydawany jest: Bilet całodobowy + Polska kolo/rower.

4)    bilety  ČD honorowane we wszystkich pociągach uruchamianych przez KŚ i ČD 

na odcinkach granicznych Bohumin -- Chałupki oraz  Český Těšin - Cieszyn:

 

 • Grupowy bilet weekendowy.

 

Bilet ten jest ważny w sobotę lub w niedzielę, zawsze do godz. 24:00 danego dnia.
Bilet może być wydany maksymalnie dla 5 podróżnych, przy czym max. dla 2 podróżnych w wieku powyżej 15 lat. Bilet jest ważny na odcinkach Bohumin -- Chałupki oraz  Český Těšin -- Cieszyn.

Bilet na przewóz roweru do biletu na przejazd z ww. oferty wydawany jest zgodnie z warunkami krajowymi i honorowany wraz z biletem na przejazd na ww. odcinkach granicznych.

 

 • Bilet całodobowy.

 

Bilet jest ważny 1 dzień, zawsze do godz. 24:00 danego dnia. Bilet może być wydany dla jednej osoby, bez względu na wiek. Bilet jest ważny na odcinkach Bohumin -- Chałupki oraz  Český Těšin -- Cieszyn.

Bilet na przewóz roweru do biletu na przejazd z ww. oferty wydawany jest zgodnie z warunkami krajowymi i honorowany wraz z biletem na przejazd na ww. odcinkach granicznych.


Objaśnienia skrótów występujących w Warunkach taryfowych oferty:

 

 • KŚ -- Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
 • ČD - České dráhy, a.s., (pl. Koleje Czeskie),
 • CZK -- korona czeska, jednostka monetarna Czech,
 • RPO-KŚ -- Regulamin przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie.