Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Oferta specjalna „13”OFERTA SPECJALNA „13"
obowiązująca na odcinku
ograniczonym stacjami Częstochowa - Lubliniec

(od 13 grudnia 2015 r.)


§ 1.     Uprawnieni


1)     Bilet jednorazowy lub imienny miesięczny wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba.

2)     Bilet jednorazowy ulgowy może nabyć osoba uprawniona do korzystania z ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, w zależności
od indywidualnych uprawnień.

3)     Bilet imienny miesięczny ulgowy może nabyć osoba uprawniona do korzystania
z ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, w zależności od indywidualnych uprawnień.


§ 2.     Zakres i obszar ważności


1)     Oferta „13" ma zastosowanie na odcinku ograniczonym stacjami Częstochowa -- Lubliniec i obowiązuje we wszystkich pociągach KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy.

2)     Oferta „13" uprawnia do nabywania biletów:

a)    jednorazowych,

b)    okresowych odcinkowych imiennych miesięcznych.

3)     Termin ważności biletu jednorazowego wynosi dwie godziny od daty zakupu lub wskazanej przez nabywcę.

4)     Bilet imienny miesięczny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów,
w terminie jego ważności.


§ 3.     Warunki stosowania


1)    Bilety można nabyć w kasach biletowych KŚ, w biletomatach i w systemie internetowej sprzedaży biletów e-KŚ najwcześniej na 7 dni przed dniem wyjazdu  lub pierwszym dniem ważności biletu imiennego miesięcznego oraz w pociągach
u personelu pokładowego wyłącznie w dniu wyjazdu lub w pierwszym dniu ważności biletu imiennego miesięcznego.

2)    Bilet imienny miesięczny z oferty „13" jest ważny wraz z dokumentem
ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu albo niezwłocznie po nabyciu biletu w pociągu, właściciel zobowiązany jest wpisać czytelnie, w sposób trwały (w miejscu na to przeznaczonym), swoje imię, nazwisko oraz numer ww. dokumentu.

3)    Oferty „13" nie łączy się z innymi ofertami.


§ 4.      Zmiana umowy przewozu / zwrot należności za bilet


1)    Zwrot całkowicie niewykorzystanego biletu jednorazowego może nastąpić:

a)  przed rozpoczęciem oznaczonego na nim terminu ważności,

b)  po rozpoczęciu oznaczonego na nim terminu ważności -- tylko na stacji (przystanku) nabycia biletu lub wyjazdu, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia terminu ważności oznaczonego
na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 8
RPO-KŚ.

2)     Za częściowo niewykorzystany bilet jednorazowy nie przysługuje zwrot należności.

3)    Za całkowicie niewykorzystany bilet imienny miesięczny zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności, zwraca się zapłaconą należność,
po potrąceniu 10% odstępnego.

4)    Za częściowo niewykorzystany imienny bilet miesięczny zwrócony nie później niż piątego dnia ważności, zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany. Od zwracanych należności potrąca się 10% odstępnego.

5)    Przy dokonywaniu zwrotu/wymiany biletu z oferty „13" należy stosować postanowienia RPO-KŚ w zakresie poświadczania biletów.


§ 5.         Opłaty


Bilety z oferty „13" wydawane są z zastosowaniem opłat zryczałtowanych.

 

TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE I IMIENNE MIESIĘCZNE
wg oferty "13"
 obowiązujące na odcinku ograniczonym stacjami Częstochowa - Lubliniec
w klasie 2 pociągów osobowych

 

Według taryfy

Ceny biletów jednorazowych

Ceny biletów miesięcznych imiennych

Cena
brutto

PTU

Cena
netto

Cena
brutto

PTU

Cena
netto

w złotych

w złotych

 

 

 

 

 

 

 

N

6,00

0,44

5,56

130,00

9,63

120,37

33%

4,02

0,30

3,72

87,10

6,45

80,65

37%

3,78

0,28

3,50

81,90

6,07

75,83

49%

3,06

0,23

2,83

66,30

4,91

61,39

51%

2,94

0,22

2,72

63,70

4,72

58,98

78%

1,32

0,10

1,22

28,60

2,12

26,48

93%

0,42

0,03

0,39

9,10

0,67

8,43

95%

0,30

0,02

0,28

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.     Inne


W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ), Taryfy przewozowej (TP-KŚ) oraz Cennika usług przewozowych (C-KŚ).