Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Archiwum 2015

31.12.2015 
Niniejszym Spółka Koleje Śląskie Sp. z o.o. publikuje ogłoszenie w przedmiocie sprzedaży składników majątku z podziałem na zadania (złom żeliwny ZZ8, złom stalowy N-5, złom mieszany N10) na podstawie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


28.12.2015 
W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/32/2015. 


11.12.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/39/2015.


Treść zawiadomienia


10.12.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/32/2015.


 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 


20.11.2015 

W dniu dzisiejszym tj. 20.11.2015 r. Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/2/2015.


Ogłoszenie w sprawie przetargu

Formularz ofertowy 

Projekt umowy sprzedaży wierzytelności


11.11.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/32/2015.


Treść SIWZ wraz z załącznikami


06.11.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/32/2015.


Treść ogłoszenia

 

09.10.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/39/2015.


Odpowiedzi na pytania

 

07.10.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego pod nazwą: „Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o.", sygnatura sprawy: KS/ZP/10/2015.


Treść zawiadomienia

 

17.09.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie wraz z załącznikami o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie negocjacji z ogłoszeniem prowadzonego pod nazwą: Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/39/2015.


Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o wysokości kapitałów własnych i wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi

 

09.09.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje kolejne wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego pod nazwą: „Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o.", sygnatura sprawy: KS/ZP/10/2015. 


Wyjaśnienia do treści SIWZ 


31.08.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje potwierdzenie zmiany ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego pod nazwą: „Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o.", sygnatura sprawy: KS/ZP/10/2015, która została opublikowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pośrednictwem witryny TED.

 

Treść potwierdzenia zmiany ogłoszenia


26.08.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia, zmiany do treści SIWZ oraz informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego pod nazwą: „Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o.", sygnatura sprawy: KS/ZP/10/2015. W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ, powodują zmianę treści ogłoszenia. W dniu 26.08.2015 roku została przekazana zmiana treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (2015-114390).

 

Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ oraz informacja o zmianie treści ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 


28.07.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/10/2015.

 


23.07.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Modernizacja systemów elektronicznych na pojazdach użytkowanych przez Koleje Śląskie Sp. z o. o., KS/ZP/10/2015.

 

Treść ogłoszenia


28.05.2015

W dniu dzisiejszym tj. 28.05.2015 r. Sprzedający publikuje ogłoszenie w sprawie pisemnego przetargu na sprzedaż wierzytelności Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. KS/NO/1/2015.


Ogłoszenie w sprawie przetargu

Formularz ofertowy

Umowa sprzedaży wierzytelności


20.02.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/77/2014.


Treść Zawiadomienia

 

29.01.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/77/2014.


Treść wyjaśnień

 

02.01.2015

W dniu dzisiejszym Zamawiający publikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: Sukcesywna sprzedaż energii elektrycznej zwanej energią trakcyjną oraz usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną, KS/ZP/77/2014.

 

Treść SIWZ wraz z załącznikami