Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Opłaty dodatkowe i manipulacyjne

Opłaty za przewóz rzeczy i zwierząt 

Rodzaj opłaty

Opłata brutto

Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego, nie mieszczących się nad i pod zajmowanym miejscem - od każdej sztuki  

5,00 zł

Opłata za przewóz roweru (niezłożonego i nieopakowanego) - od każdej sztuki

5,00 zł

Opłata za przewóz wózka dziecięcego, niezłożonego - od każdej sztuki

2,00 zł

Opłata za przewóz psa, który nie jest umieszczony w odpowiednim pojemniku (nie więcej niż jeden pies na jednego dorosłego pasażera)

2,00 zł

 

 

Opłaty pobierane w pociągu

Rodzaj opłaty 

Opłata brutto

Wydanie biletu na przejazd/przewóz

5,00 zł

Legalizacja biletu oraz jego skasowanie

2,00 zł

 

  

Opłaty dodatkowe i kary

W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową, albo wystawiają wezwanie do zapłaty. 

Rodzaj opłaty dodatkowej

Opłata dodatkowa

Opłata dodatkowa płatna na miejscu

Opłata dodatkowa płatna do 7 dni

Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

190,00 zł

28,50 zł

76,00 zł

Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

152,00 zł

22,80 zł

76,00 zł

Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a)    rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty-bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b)   rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych -- bez zachowania tych warunków

76,00 zł

11,40 zł

30,40 zł

Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny

570,00 zł

-

-

 

 

Inne opłaty

Nazwa opłaty 

Stawka lub opłata (brutto)

Opłata manipulacyjna uwzględniająca poniesione przez Koleje Śląskie koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem  opłaty dodatkowej, w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie do ulgowego przejazdu lub ważnego biletu okresowego imiennego i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe

19,00 zł

Opłaty przy postępowaniu z rzeczami znalezionymi

Za czynności manipulacyjne, jak sporządzenie protokołu otwarcia opakowania rzeczy znalezionej, wystawienie pokwitowania przyjęcia rzeczy znalezionej, zarejestrowanie w rejestrze, itp.

4,00 zł

Za przechowywanie rzeczy znalezionych - za każdą sztukę i za każdy rozpoczęty dzień, nie dłużej niż do trzydziestego dnia włącznie

2,00 zł

Za poszukiwanie właściciela rzeczy znalezionej - zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków, nie mniej niż

20,00 zł

Opłata za świadczenia, dla których nie przewidziano opłat w niniejszym wykazie - pobiera się opłaty w wysokości kosztów, z doliczeniem zysku w wysokości 10%, nie mniej jednak niż

30,00 zł