Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Skargi i wnioski

Procedura składania skarg i wniosków do Kolei Śląskich Sp. z o.o. jest zawsze taka sama.

 

Można je wnosić w formie pisemnej:

  • osobiście lub korespondencyjnie na adres:

 Koleje Śląskie Sp. z o.o.,

 ul. Wita Stwosza 7,

 40-040 Katowice, 

Zawsze należy podać: 

  • imię i nazwisko wnoszącego (nazwę instytucji),
  • pełny adres zamieszkania.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska, bądź nazwy instytucji składającej oraz adresu zamieszkania, pozostawia się bez rozpoznania. W uzasadnionych przypadkach składający skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swojego nazwiska i adresu.  

Odpowiedź na skargę lub wniosek przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej lub na adres pocztowy wskazany w treści skargi/wniosku. 

Organ odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L z 2007 r. Nr 315, poz. 14):

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl