Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Przejazdy grupowe

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

§ 35. Przejazdy grupowe

1.    Uprawnieni

1)    dzieci, młodzież, osoby dorosłe,

2)    przewodnicy/opiekunowie towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 1.

2.    Zakres ważności

Ofertę stosuje się w pociągach KŚ, przewidzianych w rozkładzie jazdy.

3.    Warunki stosowania i opłaty

1)    od grup zorganizowanych przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, placówki opiekuńcze, itp., złożonych co najmniej z 10 osób nie wliczając przewodników/opiekunów, pobiera się opłaty za bilety z zastosowaniem Tabel opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych -- normalnych lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, w zależności od indywidualnych uprawnień uczestników grupy,

2)    opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników grupy, z zastrzeżeniem pkt 3,

3)    na każdych 10 uczestników grupy -- jeden przewodnik/opiekun korzysta z bezpłatnego przejazdu. Jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa, stosuje się wobec nich opłaty, o których mowa w pkt 1,

4)    ofertę stosuje się na podstawie „Karty przejazdu grupy" (wzór nr 53), którą wydaje się bezpłatnie. Formularz „Karty przejazdu grupy" dostępny jest w siedzibie Spółki, w punktach odprawy KŚ oraz na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com. „Kartę przejazdu grupy" należy złożyć w dowolnym punkcie odprawy KŚ lub przesłać e-mailem na adres grupa@kolejeslaskie.com co najmniej na 2 dni robocze przed zamierzonym wyjazdem dla grupy do 33 osób, a dla większych grup co najmniej na 4 dni robocze przed zamierzonym wyjazdem. Przejazd na podstawie „Karty przejazdu grupy" złożonej w terminie późniejszym może być zrealizowany, o ile zezwolą na to możliwości eksploatacyjne KŚ,

5)     „Karta przejazdu grupy" powinna zawierać nazwę i adres organizatora, liczbę uczestników, relacje, daty i godziny przejazdów, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę, jej adres pocztowy i numer dowodu osobistego. Zwiększenie liczby uczestników grupy, zmiana daty lub godziny wyjazdu/powrotu, wiąże się ze złożeniem nowej „Karty przejazdu grupy" i z ponownym rozpatrzeniem,

6)    rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest tylko jeden raz, pod warunkiem, że liczba uczestników korzystających z przejazdu grupowego nie będzie mniejsza niż 10 osób,

7)    co najmniej na 2 dni przed zamierzonym wyjazdem organizator przejazdu grupowego zobowiązany jest wykupić bilet(y) -- na podstawie „Karty przejazdu grupy" -- w punkcie odprawy na przejazd w terminie, relacji i pociągu(ach), dla osób wskazanych w Karcie. W przypadku nie wykupienia biletu(ów) w powyższym terminie, grupa traci prawo do korzystania z oferty,

8)    w pociągu osoba odpowiedzialna za grupę -- oprócz biletu(ów) na przejazd w danej relacji -- okazuje „Kartę przejazdu grupy", która poświadcza uprawnienie do korzystania z oferty. Uczestnicy przejazdu grupowego korzystający z uprawnienia do ulgi ustawowej zobowiązani są okazać stosowne dokumenty poświadczające te uprawnienia. Wobec osoby korzystającej z biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi lub, która nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu.

9)    KŚ zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na przejazd grupowy:

a)    w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego w pociągach, w których frekwencja zbliżona jest do 100%,

b)    w pociągu, na przejazd którym wydano wcześniej zgodę innym grupom.

4.    Zmiana umowy przewozu

1)    zmiana umowy przewozu może nastąpić na warunkach określonych w § 8-9,

2)    przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

 


Tabele opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych zamieszczone są na str. 27-34 Cennika usług przewozowych (C-KŚ)

Pliki do pobrania

Karta Przejazdu Grupy