Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Przepisy porządkowe

Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)

§ 4. Przepisy porządkowe

1.    Osoby korzystające z przejazdu pociągiem KŚ obowiązane są podporządkować się wskazówkom związanym z bezpieczeństwem przewozu, wydawanym przez personel pokładowy, określonym na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 50).

2.    W pociągach KŚ zabrania się:

1)    palenia tytoniu,

2)    niszczenia, uszkadzania, zanieczyszczania i zaśmiecania,

3)    naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających i oświetleniowych oraz wywierania wpływu na ich działanie,

4)    wchodzenia osób nieuprawnionych do pojazdów kolejowych lub wydzielonych pomieszczeń, do których wstęp jest zabroniony,

5)    manipulowania przez osoby nieuprawnione urządzeniami znajdującymi się w miejscach, do których dla osób nieupoważnionych dostęp jest zabroniony,

6)    zamalowywania pociągów i innych pojazdów kolejowych,

7)    umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody KŚ,

8)    dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia,

9)    wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

10) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2,

11) wnoszenia i zażywania środków odurzających,

12) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych,

13) żebrania,

14) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym akwizycji/handlu lub innej działalności zarobkowej, bez zgody KŚ,

15) przeprowadzania publicznych zbiórek bez zgody KŚ,

16) zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług KŚ,

17) wchodzenia osób nieupoważnionych do pociągów nadzwyczajnych, przedziałów służbowych oraz pojazdów na torach postojowych,

18) nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego,

19) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

20) wyrzucania przedmiotów na zewnątrz,

21) dokonywania zmian oznaczeń taboru lub w taborze KŚ,

22) umieszczania na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt, bagażu lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca,

23) podczas jazdy:

a)    wychylania się z okien,

b)    otwierania zewnętrznych drzwi podczas biegu pociągu,

c)    przebywania na stopniach zewnętrznych pojazdów,

24) korzystania z toalet podczas postoju pociągu na stacji, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie,

25) pozostawania w pojazdach KŚ po przybyciu pociągu do stacji końcowej.

3.    W przypadku:

1)    naruszenia przepisów porządkowych -- właściwe organy w ramach posiadanych kompetencji uprawnione są do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych,

2)    zatrzymania pociągu lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny -- personel pokładowy pobiera opłatę ustaloną na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r., a w razie odmowy opłacenia należności -- wystawia wezwanie do zapłaty.

4.    Z pociągu mogą być usunięte osoby:

1)    zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi,

2)    uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd/przewóz -- jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego.

5.    Podróżny powinien powiadomić niezwłocznie obsługę pociągu o zaistniałych w pociągu szczególnych sytuacjach, które stanowią lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu pociągu, zdrowia lub mienia podróżnych albo mienia KŚ, a w szczególności o:

1)    śmierci, zranieniu lub zasłabnięciu podróżnego,

2)    dokonaniu lub usiłowaniu dokonania przestępstwa lub wykroczenia,

3)    zauważonym pożarze pociągu lub w pociągu,

4)    pozostawionych bez opieki rzeczach/bagażu,

5)    wybrykach chuligańskich.