Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Zwrot całkowicie lub częściowo niewykorzystanych biletów na przejazdy wielokrotne

Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)

§ 18. Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety na przejazdy wielokrotne

1.    Za całkowicie niewykorzystany bilet na przejazdy wielokrotne, zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

2.    Za częściowo niewykorzystany bilet:

1)    okresowy odcinkowy:

a)    miesięczny -- zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,

b)    kwartalny -- zwrócony nie później niż przed upływem trzydziestego dnia ważności,

2)  liniowy miesięczny -- zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,

3)  sieciowy:

a)    miesięczny -- zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,

b)    półroczny i roczny -- zwrócony nie później niż przed upływem 1/3 terminu ważności,

zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany potrącając od zwracanych należności 10% odstępnego.

3.    Bilet odcinkowy miesięczny i kwartalny z ulgą 30% i 50%, który może nabyć pracodawca (lub inny podmiot), na podstawie odrębnej umowy zawartej z przewoźnikiem Koleje Śląskie Sp. z o.o., podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie.

4.    Za bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru:

1) całkowicie niewykorzystany, zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności -- zwraca się zapłaconą należność,

2) częściowo niewykorzystany, zwrócony nie później niż dziesiątego  dnia ważności -- zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany, potrącając od zwracanych należności 10% odstępnego.

5.    Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet dokonuje punkt odprawy, na podstawie oryginału biletu przekazanego przez podróżnego.

6.    Zwrotu należności za niewykorzystany bilet opłacony kartą płatniczą, dokonuje wyłącznie punkt odprawy wyposażony w urządzenie do odczytu kart płatniczych i tylko za pośrednictwem karty, którą dokonano zapłaty -- pod warunkiem przedłożenia dowodu sprzedaży wydanego przy jego zakupie. Zwrot należności gotówką nie jest dozwolony.

7.    Nie podlegają zwrotowi należności za:

1)    częściowo niewykorzystane bilety okresowe,

2)    sieciowe miesięczne na przewóz roweru,

przedłożone po upływie terminu określonego w ust. 2 i 4,

8.    Każdy punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów, dokonuje zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety.

9.    KŚ -- w drodze pisemnej reklamacji, na zasadach określonych w § 25 -- dokonuje zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli nie mogły być zwrócone w terminie, o którym mowa w ust. 1-4, z przyczyn całkowicie niezależnych od podróżnego (np. z powodu pobytu
w szpitalu).

Termin niewykorzystania biletu liczony jest od dnia następnego po dacie przedłożenia do zwrotu, albo po dacie nadania pocztowego.

10.  Potrącona kwota odstępnego nie może być wyższa niż 10% wartości najwyższej ceny biletu odcinkowego miesięcznego imiennego wg taryfy normalnej na przejazd
„tam i z powrotem".

Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli:

1)    na zasadzie wymiany podróżny zwraca bilet przed rozpoczęciem terminu jego ważności lub w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 4 oraz jednocześnie nabywa nowy bilet z nowym terminem ważności. Na zwracanym bilecie punkt odprawy dokonuje adnotacji w brzmieniu „Wymiana biletu na bilet nr ...".

2)    niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie KŚ.

11.  Zwrot należności za bilet, do którego wystawiono fakturę VAT, może być dokonany
wyłącznie pod warunkiem przedłożenia go łącznie z fakturą VAT. W takim przypadku punkt odprawy dokonuje korekty faktury VAT. W innych przypadkach zwrotu należności można dochodzić w drodze reklamacji, na zasadach określonych w § 25.

Za dokument przewozu zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony), zafoliowany, zagubiony lub skradziony, KŚ nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu, numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.