Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Zwrot kosztów biletu w przypadku opóźnienia

Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)

§ 17. Zwrot kosztów biletu jednorazowego oraz zmiana trasy w przypadku opóźnienia pociągu, przerwy w ruchu lub utraty połączenia

1.    Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności nie leżące po stronie podróżnego, uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, KŚ ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).

2.    W razie przerwy w ruchu pociągów lub utraty połączenia przewidzianego
w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu chyba, że KŚ nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

3.    Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych.

4.    W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 min. w stosunku do umowy przewozu, podróżny otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

1)    zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie, albo,

2)    kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie, albo,

3)    kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla podróżnego.

5.    Warunkiem przejazdu do stacji przeznaczenia drogą dłuższą/inną, w innym terminie, jak również powrotu do miejsca wyjazdu jest uzyskanie na bilecie przez podróżnego poświadczenia, w brzmieniu: „Bezpłatny powrót w dniu ... do stacji ...". Tak poświadczony bilet na przejazd, podróżny może zwrócić po przyjeździe do miejsca pierwotnego wyjazdu w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia ważności biletu, bez potrącenia odstępnego.

6.    Warunki zwrotu należności za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane na podstawie biletu jednorazowego, jeżeli dalsza podróż jest już bezcelowa, w kontekście pierwotnego planu podróży, określają przepisy § 16.