Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 
 
 
 

Rzeczy znalezione

Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)

§ 26. Rzeczy znalezione

1.    Rzeczy znalezione:

1)   w pociągach KŚ -- przyjmuje w czasie jazdy lub postoju personel pokładowy obsługujący dany pociąg,

2)   w pomieszczeniach służących do odprawy podróżnych i użytkowanych przez KŚ
 -- przyjmuje wyznaczony pracownik KŚ, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2,

3)   w pociągach innych przewoźników albo w pomieszczeniach nie użytkowanych przez KŚ -- przyjmują odpowiednio właściwi przewoźnicy lub zarządcy danego pomieszczenia.

2.    W przypadku znalezienia zwierząt, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną, znalazca powinien oddać je niezwłocznie właściwemu organowi państwowemu.

3.    Pracownik KŚ przyjmujący rzeczy znalezione jest obowiązany do ich sprawdzenia
w obecności znalazcy lub dwóch świadków.

4.    Na każdą przyjętą rzecz znalezioną,wystawia się pokwitowanie w trzech egzemplarzach, które zawiera:

1)   dane znalazcy lub świadków (imię, nazwisko i adres zamieszkania),

2)   datę, miejsce i okoliczności znalezienia rzeczy,

3)   krótki i precyzyjny opis rzeczy (nazwa, wymiary, materiał z którego jest zrobiony, kolor, wzór, charakterystyczne szczegóły, np. marka, itp.),

4)   krótki i precyzyjny opis zawartości rzeczy znalezionej (np. walizka, torba, itp.),

5)   dane osoby przyjmującej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),

6)   datę przekazania rzeczy.

5.    Oryginał pokwitowania, o którym mowa w ust. 4 dołącza się do rzeczy znalezionej, drugi egzemplarz wydawany jest znalazcy, a trzeci zatrzymuje pracownik przyjmujący rzecz.

W przypadku zagubienia rzeczy w pociągu KŚ należy skontaktować się z infolinią KŚ, nr telefonu +48 32 428 88 88.