Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Zwrot za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety jednorazowe

Wyciąg z Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ)

§ 16. Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety jednorazowe

1.    Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu.

2.    Warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego w terminie ważności biletu odpowiedniego poświadczenia tego biletu, z zastrzeżeniem ust 6. Poświadczenia dokonują osoby upoważnione przez KŚ:

1)    w punkcie odprawy na stacji wyjazdu lub w punkcie, w którym dokonano zakupu biletu, w razie całkowitej rezygnacji z przejazdu. Jeżeli podróżny zgłosi się w innym punkcie odprawy, wówczas kasjer biletowy zamieszcza na bilecie adnotację w brzmieniu: Podróżny zgłosił rezygnację w dniu ...o godz. ... Dochodzenie zwrotu należności w drodze reklamacji.".

Jeżeli na stacji wyjazdu nie ma punktu odprawy lub jest nieczynny, o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet można ubiegać się w drodze reklamacji, na zasadach określonych w § 25,

2)    w pociągu -- w razie rezygnacji z przejazdu do stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie. Na życzenie podróżnego, personel pokładowy zamieszcza poświadczenie w brzmieniu: „Rezygnacja z przejazdu od stacji ..... do stacji przeznaczenia w poc. nr ..... dnia ...". Jeżeli podróżny, który niezwłocznie po opuszczeniu pociągu na stacji pośredniej -- położonej na drodze przewozu -- zgłosi rezygnację z przejazdu do stacji przeznaczenia i nie posiada na bilecie poświadczenia, o którym mowa wyżej, punkt odprawy zamieszcza na nim adnotację w brzmieniu" „Rezygnacja z przejazdu od stacji ... do stacji przeznaczenia dnia ..." i dokonuje zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet bez potrącenia odstępnego.

Poświadczenia o całkowitym lub częściowym niewykorzystaniu biletu „tam i z powrotem" należy dokonywać odrębnie dla każdego kierunku.

3.    Osoba upoważniona, która dokonuje poświadczenia biletu w zakresie jego:

1) całkowitego niewykorzystania -- zobowiązana jest przekreślić ten bilet na stronie czołowej dwiema krzyżującymi się liniami,

2) częściowego niewykorzystania -- w przypadku biletu na przejazd „tam" lub „tam i z powrotem" (w kierunku powrotnym lub w obu kierunkach) -- zobowiązana jest przekreślić ten bilet na stronie czołowej jedną ukośną linią,

3)  częściowego niewykorzystania -- w przypadku biletu "tam i z powrotem" w kierunku „tam" -- nie dokonuje żadnych przekreśleń biletu.

4.    Zwrotu należności za bilety na przewóz rzeczy, roweru albo psa dokonuje się tylko w przypadku całkowitego ich niewykorzystania, po potrąceniu 10% odstępnego z zastrzeżeniem ust. 8.

Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5.    Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet dokonuje punkt odprawy, na podstawie oryginału biletu przekazanego przez podróżnego.

6.    Nie wymaga poświadczenia bilet:

1)    całkowicie niewykorzystany -- zwrócony przed rozpoczęciem terminu jego ważności, w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów danego rodzaju,

2)    zwrócony w terminie ważności -- w ramach wymiany na stacji wyjazdu lub nabycia, na zasadach określonych w postanowieniach § 12 ust. 9 i 10.

7.    Zwrotu należności za niewykorzystany bilet, odpowiednio poświadczony, dokonuje punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów -- w terminie do trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia ważności biletu.

Zwrotów za niewykorzystane bilety należy dokonywać odpowiednio:

1)    za całkowicie niewykorzystany bilet zwraca się zapłaconą należność, potrącając od niej 10% tytułem odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8,

2)    za częściowo niewykorzystany bilet zwraca się różnicę między zapłaconą należnością, a należnością przypadającą za faktyczne świadczenie. Od zwracanej należności nie potrąca się odstępnego, z zastrzeżeniem ust. 9.

8.    Potrącenia odstępnego nie stosuje się:

1)    jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie KŚ,

2)    w przypadku zwrotu biletu w ramach jego wymiany, na zasadach o których mowa w § 12 ust. 9 i 10,

3)     w przypadku zmiany stacji przeznaczenia na wcześniejszą niż wskazana na posiadanym bilecie (rezygnacja z przejazdu na części drogi -- skrócenie relacji przejazdu) -- na zasadach, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 2,

4)    jeżeli niewykorzystanie nastąpiło w związku z przejściem podróżnego do pociągu innego przewoźnika -- na zasadach określonych w § 15.

9.    W razie korzystania z biletu (biletów) na przejazd przez mniejszą liczbę osób niż wskazana na bilecie (biletach):

1)   przed rozpoczęciem przejazdu punkt odprawy wydaje nowe bilety dla rzeczywistej liczby osób korzystających z przejazdu i dokonuje zwrotu należności przypadającej za osoby, które zrezygnowały z przejazdu, z potrąceniem odstępnego lub dokonuje poświadczenia biletu o treści:„Rezygnacja z przejazdu przez ... osób od stacji ... do stacji ....",

2)    po zakończeniu podróży punkt odprawy dokonuje zwrotu należności przypadającej za osoby, które zrezygnowały z przejazdu, po potrąceniu odstępnego, pod warunkiem uzyskania przez podróżnego poświadczenia biletu (biletów), o treści: „Bilet wykorzystany przez ... osób, od stacji ... do stacji ..." lub na zasadach określonych w pkt 1,

10.  Jeżeli bilet na przejazd był niewykorzystany z przyczyn występujących po stronie podróżnego nie dokonuje się zwrotu należności za:

1)   początkową cześć drogi przejazdu, jeżeli przejazd rozpoczął się od stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, chyba że podróżny przed rozpoczęciem tego przejazdu uzyskał na stacji wyjazdu lub nabycia biletu odpowiednie poświadczenie,

2)    bilet przedłożony do zwrotu po upływie terminu jego ważności, chyba że podróżny uzyskał odpowiednie poświadczenie, na zasadach określonych w ust. 2.

11.  Jeżeli podróżny:

1)    nie przedłoży w punkcie odprawy odpowiednio poświadczonego biletu w terminie określonym w ust. 7 lub

2)    udokumentuje, że nie mógł wykorzystać biletu, z przyczyn całkowicie od niego niezależnych,

zwrotu należności może dochodzić w drodze reklamacji, na zasadach określonych w § 25.

12.  W przypadku zmiany umowy przewozu w pociągu i zamieszczeniu przez personel pokładowy na przedłożonym przez podróżnego bilecie adnotacji o jego niewykorzystaniu z jednoczesnym wydaniem nowego biletu, punkt odprawy dokonuje zwrotu należności za tak poświadczony bilet, bez potrącania odstępnego.

13.  Zwrot należności za bilet, do którego wystawiono fakturę VAT, może być dokonany w terminie do trzech miesięcy w dowolnym punkcie odprawy KŚ prowadzącym sprzedaż biletów danego rodzaju, licząc od pierwszego dnia ważności biletu, wyłącznie pod warunkiem przedłożenia go łącznie z fakturą VAT. W takim przypadku punkt odprawy wydaje fakturę korygującą. W innych przypadkach zwrotu należności można dochodzić w drodze reklamacji, na zasadach określonych w § 25.

14.  Zwrotu należności za niewykorzystany bilet opłacony kartą płatniczą, dokonuje wyłącznie punkt odprawy wyposażony w urządzenie do odczytu kart płatniczych i tylko za pośrednictwem karty, którą dokonano zapłaty -- pod warunkiem przedłożenia dowodu sprzedaży wydanego przy jego zakupie. Zwrot należności gotówką nie jest dozwolony.

15.   Za dokument przewozu zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony), zafoliowany, zagubiony lub skradziony, KŚ nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu, numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.

16.  Zasady zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety na przejazd grupy, określają postanowienia § 11.

17.  Zwrotu należności za bilet zakupiony w biletomacie dokonuje się na zasadach określonych w postanowieniach ust. 1-13.

18.       Zasady zwrotu biletów wydawanych z ofert specjalnych zawarte są w postanowieniach taryfowych dotyczących tych ofert.