Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Bilety „SilesiaWeekend”

Wyciąg z Taryfy przewozowej Kolei Śląskich

§ 30. Bilety „SilesiaWeekend"

1.    Uprawnieni 

Bilet SilesiaWeekend może nabyć każda osoba.

2.    Zakres ważności 

1)    bilety SilesiaWeekend sprzedawane są na przejazd we wszystkich pociągach KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy, w relacji do 800 km, z zachowaniem 7 dniowego terminu przedsprzedaży,

2)    bilety SilesiaWeekend wydaje się na przejazd z terminem rozpoczęcia ważności wskazanym przez nabywcę lub liczonym od chwili wydania (w terminie obowiązywania oferty), jeżeli nabywca nie określi tego terminu:

a)    w jedną stronę -- z ulgą 15%,

b)    w kierunku „tam i z powrotem" -- z ulgą 20%, jeżeli przejazd „tam" i przejazd „z powrotem" odbywa się tą samą drogą i wydany jest na jednym bilecie.

3)    bilety SilesiaWeekend można nabyć w punktach odprawy, w punktach „Szybki bilet" oraz w pociągu u personelu pokładowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.    Warunki stosowania 

1)    termin ważności biletu SilesiaWeekend:

a)    w jedną stronę -- wynosi 1 lub 2 dni, w zależności od odległości (1 dzień do 100 km, 2 dni -- powyżej 100 km). Jeżeli drugi dzień ważności biletu jest dniem roboczym -- przejazd musi być ukończony najpóźniej do godz. 6.00 tego dnia,

b)    na przejazd „tam i z powrotem" -- uzależniony jest od liczby dni wolnych od pracy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2-3.

Każdą sobotę traktuje się jak dzień wolny od pracy,

2)    przejazd na podstawie biletu w jedną stronę lub w kierunku „tam" dla biletu „tam i z powrotem", można rozpocząć wyłącznie w terminie ważności określonym na bilecie, jeżeli pierwszym dniem ważności biletu jest:

a)    dzień roboczy poprzedzający bezpośrednio kolejno po sobie następujące dni wolne od pracy -- nie wcześniej jednak niż od godz. 18.00,

b)    dzień wolny od pracy,

3)    przejazd powrotny na podstawie biletu na przejazd „tam i z powrotem" musi być ukończony do godz. 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych od pracy,

4)    zwrot całkowicie niewykorzystanego biletu może nastąpić na dowolnej stacji (przystanku) dokonującej sprzedaży biletów z oferty SilesiaWeekend:

a)    przed rozpoczęciem terminu ważności oznaczonego na bilecie,

b)    po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od rozpoczęcia terminu ważności oznaczonego na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 8 RPO-KŚ,

5)    za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd „tam" lub „tam i z powrotem" nie przysługuje zwrot należności.

4.    Zmiana umowy przewozu 

1)    przejazd dalszy poza stację przeznaczenia może odbyć się wyłącznie na podstawie biletu na przejazd w jedną stronę -- na zasadach określonych w przepisach § 9, pod warunkiem, że nowa stacja przeznaczenia jest położona w odległości nie większej niż 800 km od stacji wyjazdu określonej na okazanym bilecie,

2)    przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

 


Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 15% zamieszczona jest na str. 16, a z ulgą 20% na str. 17 Cennika usług przewozowych (C-KŚ).