Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Bilety „KŚ 26”

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

§ 32. Bilety „KŚ 26" 

1.    Uprawnieni 

Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia, nie posiadająca uprawnień do ulgi ustawowej.

2.    Zakres ważności 

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów z ulgą 20% we wszystkich pociągach KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy, na podstawie biletów:

1)    jednorazowych,

2)    odcinkowych imiennych miesięcznych,

na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem", z terminem ważności określonym w § 9 ust. 2 RPO-KŚ oraz z zachowaniem 7 dniowego terminu przedsprzedaży,

3.    Warunki stosowania 

1)    ulgę 20% stosuje się na podstawie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, potwierdzającego  wiek osób wymienionych w ust. 1,

2)    bilet na przejazd powinien być zaopatrzony w nadruk lub poświadczoną podpisem i stemplem wystawcy adnotację w brzmieniu „KŚ 26",

3)    bilety „KŚ 26" można nabyć w punktach odprawy, w punktach „Szybki bilet" jak i w pociągu u personelu pokładowego na zasadach określonych w Regulaminie.

4.    Zmiana umowy przewozu 

1)    zmiana umowy przewozu może nastąpić na warunkach określonych w § 8-9,

2)     przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

 


Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 20% zamieszczona jest na str. 17 Cennika usług przewozowych (C-KŚ)