Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Bilet „RODZINNY”

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

§ 33. Bilet „RODZINNY"

1.    Uprawnieni 

Od 2 do 6 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujących wspólnie w tej samej relacji. 

2.    Zakres ważności 

1)    ulgę stosuje się przy przejazdach we wszystkich pociągach KŚ, przewidzianych w rozkładzie jazdy,

2)    osoby wymienione w ust. 1, podróżujące razem, mogą nabyć jednorazowy bilet z ulgą handlową 30%, na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem, z zachowaniem 7 dniowego terminu przedsprzedaży,

3)    dzieci do ukończenia 16 roku życia korzystają z:

a)    indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych lub

b)    ulgi handlowej 30% na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek (w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2).

3.    Warunki stosowania 

1)    ulgę 30% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

2)    ulgę ustawową dla dzieci, o których mowa w ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienie do tej ulgi,

3)    bilet z ulgą 30%, powinien być zaopatrzony w nadruk lub poświadczoną stemplem wystawcy adnotację w brzmieniu: „Rodzinny",

4)    rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia,

5)    bilet „Rodzinny" można nabyć w punktach odprawy, w punktach „Szybki bilet"  oraz w pociągu u personelu pokładowego na zasadach określonych w Regulaminie.

4.    Zmiana umowy przewozu 

1)    zmiana umowy przewozu może nastąpić na warunkach określonych w § 8-9,

2)    przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

 


Tabela opłat za bilety jednorazowe z ulgą 30% zamieszczona jest na str. 18 Cennika usług przewozowych (C-KŚ)