Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony. Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.kolejeslaskie.com
 
 

Bilety liniowe czasowe i liniowe miesięczne imienne

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

§ 42. Bilety liniowe czasowe i liniowe imienne miesięczne

1.    Uprawnieni

1)    bilet liniowy czasowy lub liniowy imienny miesięczny wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba,

2)    bilet liniowy czasowy ulgowy może nabyć osoba uprawniona do korzystania z ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%, w zależności od indywidualnych uprawnień,

3)    bilet liniowy imienny miesięczny  ulgowy może nabyć osoba uprawniona do korzystania z ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, w zależności od indywidualnych uprawnień.

2.    Zakres i obszar ważności

1)    bilet liniowy obowiązuje we wszystkich pociągach KŚ, na odcinku ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi) początkową i końcową oraz terminem ważności liczonym od chwili wystawienia lub wskazania przez nabywcę, zamieszczonym na bilecie,

2)    termin ważności dla taryf:

a)    TL 1 -- TL 4 wynosi 120 minut,

b)    TL 5 -- TL 8 wynosi 240 minut,

3)    z uwagi na termin obowiązywania wyróżnia się bilet:

a)    liniowy czasowy -- uprawniający do nieograniczonej ilości podróży w terminie ważności na jaki został wydany z zachowaniem prawa do przesiadek wynikających ze skomunikowań pociągów KŚ, uwzględnionych w rozkładzie jazdy pociągów,

b)    liniowy imienny miesięczny -- uprawniający do nieograniczonej ilości podróży z zachowaniem prawa do przesiadek wynikających ze skomunikowań pociągów KŚ, uwzględnionych w rozkładzie jazdy pociągów,

4)    z uwagi na odcinek obowiązywania wyróżnia się bilet liniowy oznaczony symbolem i ograniczony stacjami (przystankami):

a)    Relacja L11 Gliwice -- Ruda Chebzie - wg taryfy TL 1,

b)    Relacja L12 Gliwice -- Katowice Szopienice Południowe - wg taryfy TL 2,

c)    Relacja L13 Gliwice -- Będzin Ksawera - wg taryfy TL 4,

d)    Relacja L14 Ruda Chebzie -- Katowice Szopienice Południowe - wg taryfy TL 1,

e)    Relacja L15 Ruda Chebzie -- Dąbrowa Górnicza Gołonóg - wg taryfy TL 2,

f)     Relacja L16 Katowice Załęże -- Dąbrowa Górnicza Gołonóg - wg taryfy TL 1,

g)    Relacja L17 Katowice Załęże -- Dąbrowa Górnicza Sikorka - wg taryfy TL 3,

h)   Relacja L31 Oświęcim -- Katowice - wg taryfy TL 3,

i)    Relacja L41 Katowice -- Tychy Lodowisko - wg taryfy TL 1,

j)    Relacja L51 Bielsko Biała Lipnik -- Czechowice Dziedzice - wg taryfy TL 1,

k)    Relacja L53 Żywiec -- Bielsko Biała Komorowice - wg taryfy TL 3,

l)      Relacja L58 Cieszyn -- Zebrzydowice - wg taryfy TL 2,

ł)    Relacja L61 Sosnowiec Główny -- Skoczów - wg taryfy TL 5,

m)  Relacja L62 Sosnowiec Główny -- Ustroń Polana - wg taryfy TL 6,

n)    Relacja L63 Sosnowiec Główny -- Wisła Głębce - wg taryfy TL 7,

o)    Relacja L64 Gliwice -- Wisła Głębce -- wg taryfy TL 8,

p)    Relacja L65 Cieszyn -- Sosnowiec Główny-- wg taryfy TL 8,

r)     Relacja L71 Rybnik -- Wodzisław Śląski -- wg taryfy TL 1,

s)    Relacja L72 Łaziska Górne Brada -- Katowice - wg taryfy TL 2,

t)     Relacja L73 Rybnik -- Żory - wg taryfy TL 1.

3.    Warunki stosowania

1)    bilety liniowe imienne miesięczne ważne są na okres jednego miesiąca od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę,

2)    termin przedsprzedaży biletów liniowych czasowych oraz liniowych imiennych miesięcznych wynosi 7 dni,

3)    bilet liniowy czasowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka i terminu ważności na jaki został wydany,

4)    bilet liniowy imienny miesięczny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka i okresu na który został wydany,

5)    zwrot całkowicie niewykorzystanego biletu liniowego może nastąpić:

a)    przed rozpoczęciem oznaczonego na nim terminu ważności,

b)    po rozpoczęciu oznaczonego na nim terminu ważności -- tylko na stacji (przystanku) nabycia biletu, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia terminu ważności oznaczonego na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 8 RPO-KŚ,

6)    za częściowo niewykorzystany bilet liniowy czasowy nie przysługuje zwrot należności,

7)    nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu liniowego czasowego, choćby później podróżny bilet ten okazał,

8)    foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności -- nie są dozwolone.

4.    Zmiana umowy przewozu

1)    w przypadku przejazdu do stacji położonej poza obszarem odcinka wskazanego na bilecie liniowym, podróżny obowiązany jest nabyć bilet jednorazowy na przejazd od ostatniej stacji (przystanku osobowego), do której ważny był bilet liniowy, do stacji docelowej,

2)    przejście do pociągu innego przewoźnika, nie jest dozwolone,

3)    jeżeli podróżny oświadczy, że:

a)    posiada bilet liniowy imienny miesięczny, ale nie okaże go w pociągu,

b)    okaże bilet liniowy imienny miesięczny, ale nie okaże żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)    posiada uprawnienie do ulgi, okaże ulgowy bilet liniowy imienny miesięczny, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie,

wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej -- po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej -- może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w § 25 RPO-KŚ,

4)    wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w C-KŚ,

5)    podróżny, który korzysta z biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi lub nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, zobowiązany jest każdorazowo nabyć w punkcie odprawy lub w pociągu u personelu pokładowego, bilet wg taryfy normalnej na przejazd w pociągu, którym odbywa podróż na zasadach określonych w RPO-KŚ, w przeciwnym wypadku osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu,

6)    w razie stwierdzenia, że z biletu liniowego imiennego miesięcznego korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi, przewoźnik uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu,

7)    za dokument przewozu zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych

(tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony), zafoliowany, zagubiony lub skradziony, KŚ nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu, numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.

5.    Opłaty

1)    opłaty za bilety liniowe ważne na przejazdy w taryfach TL 1 -- TL 8, są zryczałtowane, a ich ceny wskazane są w C-KŚ w Dziale I (Tabele opłat za bilety liniowe czasowe i liniowe imienne miesięczne),

2)    przy zakupie biletów liniowych nie stosuje się żadnych ulg handlowych.

 


Tabele opłat za bilety liniowe jednorazowe i liniowe imienne miesięczne zamieszczone są na str. 53-56 Cennika usług przewozowych (C-KŚ)